Kontakt

Przedszkole nr 349 "Barcelonka"
ul. Barcelońska 8
02-762 Warszawa (Mokotów - Stegny)
tel/fax (22) 842-81-39
email: barcelka349@o2.pl

Informujemy o możliwości kontaktu za pośrednictwem ePUAP, https://epuap.gov.pl. (odnośnik otwiera się w nowym oknie)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana i Pani/Pana dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Nr 349 „Barcelonka”  jest Przedszkole.
2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole (za pomocą poczty elektronicznej: lswiatek.iod@dbfomokotow.pl).
3.   Administrator danych osobowych – Przedszkole - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Ustawy    z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59 tj. Dz.U. 2018 poz. 996).
4.       Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu, tj. realizacji obowiązku oświatowego.
5.       W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa           w pkt 4, odbiorcami danych osobowych mogą być:
a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,             w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych     z Przedszkolem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Przedszkole.
6.       Pani/Pana dane osobowe i Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do Przedszkola, tj. okres niezbędny  do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
§  dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub       w inny sposób przetwarzane,
§  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
§  dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –  w przypadku, gdy:
§  osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
§  przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
§  Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
§  osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
§  zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,           w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
§  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego     w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,  
z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,                         w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo       do przenoszenia danych.
8.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
9.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i swojego dziecka jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
10.   Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

                                                                                                                      

                                                                                                           

                                                                                                

stat4u